Fortsätt till huvudinnehåll

Halalslakt (o kosherslakt)

Regler för halalslakt

Halal talar om vad som är tillåtet inom islam, ordet i sig, Halal, betyder på arabiska "det som Gud har tillåtit". Motsatsen heter haram.

Jag är ju givetvis mest intresserad av halal-slakt, av naturliga skäl. Reglerna i sig är ganska vettiga - även om jag givetvis inte bryr mig ett endaste dugg om de religiösa inslagen:

 1. Djuret ska vara friskt och utan skador.
 2. Djuret ska ha behandlats med medlidande och vänlighet.
 3. Djuret ska få mat och vatten och lugnas innan det dödas.
 4. Slakten skall utföras av en tränad muslim. Slaktaren skall hela tiden ha ögonkontakt med djuret.
 5. Både djur och slaktare är vända i Qibla (mot Mecka).
 6. Före slakt reciteras orden ”Bismillah, Allahu Akbar” (I Guds namn, Gud är större). Det innebär att muslimerna inte tar djurens liv på eget bevåg utan med skaparens auktoritet.
 7. Man ska vässa slaktkniven. Kniven måste undersökas och slipas före och efter varje djur som slaktas.
 8. Slaktkniven skall föras i en enda obruten rörelse.
 9. Matstrupen, luftstrupen och halspulsådrorna skärs av utan att ryggmärgen skadas.
 10. Blodet måste helt avtappas.
 11. Ett djur få inte se ett annat djur dö. För lamm och får skall all slakt utföras utan föregående bedövning, och man skall slakta ett djur i taget och under förhållanden som säkrar att det enstaka djuret hanteras så skonsamt och omsorgsfull som möjligt.

Bra slaktmetod?

Om man bara tänker sig tillbaka ett femtiotal år i tiden så skulle jag nog föredragit att bli halalslaktad än traditionellt slaktad om jag var ex en get...

Sedan är det intressant ur ett annat perspektiv att vi utan eftertanke tycker att vanlig jakt är helt ok, där de flesta djur helt enkelt måste förblöda...

Jag föredrar nog rent personligen att få halsen avskuren än att få ett lungskott faktiskt.

En kvalitetsmärkning

Historiskt sett så var Halalslakt både hygienisk, kvalitetsmässigt bra och humant eller etiskt sätt att slakta på.

Det är ett slags kvalitetsmärkning - att köttet är garanterad så lång hållbarhetstid som möjligt, och att djuren inte stressas i onödan. Det är ju också därför gris inte är tillåtet, köttet klarar sig inte vidare bra i stark värme.Den främsta anledningen till förfarandet är att djuret snabbt blodas ur, vilket minimerar risken för kontaminering - en nödvändighet i klimatet från vilket sedvänjan är sprungen ur.

Bra slaktmetod (för vissa djur)

Halal eller kosher tycks i många fall vara en bra slaktmetod, djuret förlorar medvetandet omedelbart, med undantag för nötkreatur som har en typ av "reservtryck" vilket gör att det tar betydligt längre tid. Vad gäller nötkreatur så ligger vertebralartärerna, de s k "kotartärerna" ganska djupt inne i halskotorna. Dessa gör att det tar betydligt längre tid för just nötkreatur att förlora medvetandet vid dylik religiös skäktning. Se även nedan.

Skäktning

Skäktning (ty. schächten, af hebr. schechitah.slakt), judarnas rituella slaktmetod (använd äfven af muhammedanerna). Skäktning och påföljande rituella besiktning af djurkroppens inre delar (bedikah) beskrifvas detaljeradt i talmud. Metoden som tillämpas af judarna vid slakt af alla till föda bestämda varmblodiga djur (jfr l Mos. 9:4), består däri, att på det fängslade och kullkastade (eller, då det gäller mindre slaktboskap, på annat sätt fixerade djuret hufvudet och halsen. starkt sträckas, hvarpa medelst en lång, skarp knif genom tre i omedelbar följd i samma skåra gjorda snitt samtliga mjukdelar på halsens framsida genomskäras ända till halskotorna. Genom de därvid af skurna stora halsblodkärlen förblöder djuret mer eller mindre raskt.
Skäktning tillhör alltså de slaktmetoder, där blodaftappningen ej föregås af något ingrepp för att bedöfva djuret, och har därför på djurskyddsvanligt håll ansetts förkastlig. Förnekas kan ej heller, att skäktning, jämförd med modern "bedöiningsslakt", åtminstone på en ick°, fysiologiskt bildad åskådare gör ett obehagligt intryck, framför allt genom de ofta mycket våldsamma frigörelse- och kramprörelser, som djuret under några minuter efter snittet utför och hvilka, ehuru säkerligen till stor del med orätt, betraktas som smärtyttringar. Smärtförnimmelse förutsätter förhandenvaron af medvetande, och för dettas bibehållande är en tillräcklig blodtillförsel till hjärnan erforderlig. I olikhet med förhållandet hos flertalet däggdjur erhåller hjärnan hos idisslarna de djur, som i största utsträckning skäktas, blodtillförsel till ej obetydlig del genom de i kanaler i halskotorna löpande "vertebralartärerna", som icke träffas af skäktsnittet. Därtill kommer, att idisslarnas blod hastigt "lefrar" sig, så att ofta en mer eller mindre fullständig tilltäppning af de aískurna halskärlen kommer till stånd, hvarigenorn förblödningen fördröjes och blodtrycket vidmakthålles vid en sådan höjd, att hjärnan för någon tid kan genom vertebralartärerna försörjas med tillräckligt med blod för medvetandets bibehållande.
Sannolikt inträder dock i regel medvetslösheten ganska raskt. Beträffande den eventuellt uppfattade smärtans intensitet bör påpekas, att i ett med skarp knif åstadkommet sår å frisk kroppsväfnad smärtan i regel inträder sent och är föga stark.
Som slutomdöme om skäktningen kan sägas, att den gifvet måste sättas efter den moderna "bedöfningsslakten", framför hvilken den icke i något hänseende erbjuder fördelar. Den torde emellertid, rätt utförd, i allmänhet ej innebära något djurplågeri, ehuruväl nog fal" kunna förekomma, då den måste anses tillfoga djuren onödigt lidande.
– I Schweiz och vissa tyska stater är skäktning i lag förbjuden, i Finland och en del tyska stater har den varit det, men åter blifvit tillåten. –
Litt.: v. Ostertag, "Handbuch der fleischbeschaif’
(1922), Edelmann, "Lehrbuch der fleischhygiene"
(1923), och Lauff, "Schechitah und bedikah" (1925).

S–Jn.
(Källa: Citat från Nordisk Familjebok, Uggleupplagan)

Bedövning före eller efter, eller inte alls?

Men tiden och utvecklingen har gått framåt och då det idag går att bedöva djuren på ett bra sätt så är det bara att beklaga att traditionella muslimer inte låter halalslakten förändras/justeras med och genom samhällsutvecklingen.
Jag tror dock att eftersnitt-bedövning godkänts av Sveriges muslimska råd, men att det judiska rådet förkastar det som kosher - är dock inte helt säker. Sedan arbetar ju Sveriges Muslimska råd generellt för att man skall tillåta halalslakt fortsättningsvis helt utan bedövning.

Smärtan?

Sedan är det långt ifrån alla muslimer som godtar bedövning överhuvudtaget av halalslaktade djur, vare sig det rör sig om före- eller efter-snittbedövning. Men den eventuella smärtan är central ur det djurrättsperspektiv som ligger till grund för våra lagar. De gånger jag skurit mig rejält så har det dock inte infunnit sig någon smärta under de första 10-15 sekunderna - däremot efteråt... :o|
Men visst - jag har aldrig skurit halsen av mig, så hurvida den smärtan skiljer sig från mina avskurna fingertoppar och ett djupt jack i benet har jag ingen aning om. Av naturliga skäl så tänker jag inte fördjupa mig i praktiska experiment heller... ;o)

Paradoxalt?

Intressant - och paradoxalt nog - så hänvisas musklimer till just djurens lidande när man förespråkar halalslakt;

"Kravet på att djuret skall vara oskadat vid dödsögonblicket medför att t.ex. bedövning med el-chock , eller skott och liknande inte kan accepteras av muslimer eftersom djuret tillfogas en traumatisk skada innan avlivningen sker genom blodavtappning. Metoden med bedövning före slakt används nu inom halal som nödlösning, men det är ej förenligt med religiösa villkor."

(Från Sveriges Muslimska råds brev till Jordbruksverket)

EU

En intressant detalj är att vi tillåter inte halalslakt - utan bedövning - i sverige, men att importera halalslaktat kött går bra. Givetvis är det ett problem som borde rättas till. Är det så att det skall förbli förbjudet så skall vi även förbjuda importen, och vice versa. Att ha det som nu verkar bara vara islamofobi.

Gårdsslakt!

Jag tycker själv att djur i mycket större omfattning skulle få gårdsslaktas - ett sätt att minska den stress det innebär att köra dem till slakthuset - ibland avsevärda avstånd. Om jag som människa skulle få välja så väljer jag givetvis att vara medvetslös, men det handlar om perception, fattningsförmåga snarare än om smärta. Tror inte att smärtan är så mycket annorlunda i att få halsen avskuren och en rejäl elstöt.
Av naturliga skäl så är det svårt, och oönskvärt att någonsin verkligen få personlig insikt i det...

Skillnad halal - kosher?

Såvitt jag vet är det är exakt samma typ av ritual innan man slaktar djuret, och samma förfarandesätt när man avlivar djuret. Skillnaden är väl att den att man yttrar en religiös fras som hör till ens egna religion innan man slaktar djuret. Ett ganska bra exempel på att religionerna i fråga i alla fall delvis har samma ursprung.

Det påstås att kosher-slakt förbjöds under nazistiska strömmningar under 30-talet. Vet faktiskt inte om det stämmer, men klimatet hårdnade rejält för judar i sverige under den tiden, så en viss sanning ligger det säkert i det.

Varför så mycket liv om halal och inte alls så mycket om kosher?

Givetvis har det väldigt mycket att göra med att judarnas sedvänjor är betydligt mer införlivade och accepterade i det västerländska samhället. Judendomen är mycket mer socialt accepterad än vad islam är, dels också beroende på att - månne en fördom från min sida - generellt så tillhör judar oftare högre samhällsskikt än muslimer. Kosher säljs således inte heller i stora billighetsvaruhus för lägre samhällsgrupper. De med judisk börd återfinns ofta i högre samhällsskikt idag än muslimer, och handlar därmed i helt andra butiker i helt andra stadsdelar. Till detta har vår smutsiga europeiska historia gett det judiska folket mer handlingsfrihet idag. Det är också, framför allt i dagens klimat, lättare att peka ut muslimer som det stora, farliga och främmande hotet idag, och givetvis spelar det också in att det numerärt är fler muslimer i samhället idag. Således blir det halal som hamnar i fokus och inte kosher.//Zac

Kommentarer

 1. Mycket intressant! Jag bor i Frankrike och här finns 'halal'kött i alla matbutiker. Nu vet jag mer vad det innebär.

  SvaraRadera
 2. Lars Wilsson (www.larswilsson.se) berättade för ett tag sedan om när han bevittnade Halal-slakt av ett får, fåret behandlades mycket respektfullt och verkade inte uppleva ens ett ögonblick av rädsla. Kombinationen av det omedelbara blodtrycksfallet och chocken av alla nervbanor som skars av med en mycket vass kniv verkade orsaka omedelbar medvetslöshet.

  Halal-slakt kan naturligtvis ske slarvigt också, men görs den rätt verkar den vara väldigt mycket bättre både för djuret och för köttkvaliteten än den slakt som sker dagligen i våra storslakterier.

  Stämmer det du säger om nötboskap, vilket jag inte har anledning att betvivla, tror jag att det bästa sättet att slakta dem är med lämpligt jaktvapen hemma på gården utom synhåll för övriga djur.

  Jag tycker att det är hög tid för oss kvalitetsmedvetna och medkännande köttätare att sätta igång en kampanj för avskaffande av alla de lagar och föreskrifter som är till för att försvåra för mindre bönder och som förbjuder försäljning av gårdsslaktat kött direkt från gården, eller som kräver så stora investeringar att det i praktiken är omöjligt.

  I princip skulle man kunna använda reglerna för älgjakt som modell för en ny lagstiftning. En jägare får döda en älg i skogen, ta ur den där, släpa hem den och hänga den i ladan för mörning innan de styckar den på en välskrubbat trädgårdsbord och sedan sälja köttet till butik, restaurang eller privatperson. Jag kan inte se någon anledning till att inte samma regler skulle kunna få gälla för en gård som slaktar max 25 nötdjur om året och som enbart använder egenproducerat gräs som foder.

  Den överlägset vanligaste smittkällan för tamdjur verkar ju vara köpefoder. Enligt en undersökning från SLV verkar bakteriehalten på köttet ha ett direkt samband med storleken på slakteriet, ju större slakteri desto mer bakterier.

  Ju mindre gård och ju kortare kedja från producent till konsument desto större möjlighet har konsumenten att själv avgöra ifall man har förtroende för hygien och hantering.

  Halal och Kosher, rätt utfört, är ju i princip föregångare till KRAV och Demeter.

  SvaraRadera
 3. Jag vill bara lägga till detta i förväg om nån skulle säga nåt om djurplågeri.

  Om din oxe dödar en person
  ... då skall oxen stenas, och dess ägare skall också dödas. (Andra Moseboken 21:29)

  SvaraRadera
 4. Gamla testamentet är fullt utav dumheter, läs under just den rubriken här.


  //Zac

  SvaraRadera
 5. Tack så mycket, jag gör mitt bästa! ;o)


  //Zac

  SvaraRadera
 6. Zac:

  bra text faktiskt, och detta säger jag som insatt och praktiserande muslim. Du inger visst hopp om PP då jag hade börjat tro att även det partiet hade blivit tillhåll för datanördar med dumrasistiska åsikter. Ett par kommentarer:

  - det finns inga restriktioner inom islam gällande minskande/borttagande av lidandet hos ett djur som ska avlivas/håller på att avlivas. Snarare tvärtom. Eftersom islams traditioner går tillbaka så har många av dem varit ifrågasatta under långa perioder då svaret varit okänt, men som man i efterhand sett innebörden av. T ex vid slakt ska:

  ' djuret inte medvetandegöras på förhand om det som ska ske

  * djuret ska INTE se avlivningsinstrumentet

  * djuret ska "gullas" med strax innan det ska ske - bland annat genom att klappa det och ge det vatten

  * djur får INTE avlivas inför ögonen på varandra - varken av samma sort eller av olika sorter

  Med sådan mentalitet av djurvård inför avlivning så är det knappast långsökt att begripa att all hjälp för minskning av lidande tas emot med välkomst. Saken är för mig personligen att jag inte har sett ett enda bevis på att de existerande metoderna funkar generellt så att man kan lita på dem. Många ser immobilisering hos djuret som ett tecken på sensorisk okänslighet. När man sövs för att opereras - människor och djur - så får man alltid alltid alltid kraftiga smärtlindringar - just för att man i många fall varit med om att personen ifråga känt allt man har gjort - skära upp huden, såga upp ben, operera i organ etc - utan att de har kunnat yttra sig om det. Hur vet man att man inte ÖKAR lidandet för djuret genom först krossa pannan/gasa det/elektrifieras och sen få halsen avskuret?

  SvaraRadera
 7. Tack. Det är så tröttsamt med människor som säger nej automatiskt bara för att det är en muslimsk tradition.

  //Zac

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Spam, rasistiska och liknande kommentarer tas omedelbart bort. Ovidkommande, reklaminriktade och förvirrade kommentarer kan också tas bort utan misskund.
Inlägg äldre än en månad modereras, så ha tålamod för publiceringen.
Kontakta mig om du tycker dig ha blivit felbehandlad eller om du vill anmäla någon opassande kommentar.
Och du, snälla, håll dig till ämnet.
Alla kommentatorer står för sina egna åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Enkelt matematik med SD:s egna siffror

Sverigedemokraterna(SD) går ut hårt med sin våldtäktsstatistik. Ingen direkt överraskning att man håller sig till noga utvalda siffror som styrker partiets genomgående tes att det är invandrare och invandringspolitiken bakom alla problem i samhället. Ettsvarspartiet Jag blir så road av anklagelsen från SD-håll att Piratpartiet "bara är ett enfrågeparti". Och visst så är det - det är bara demokratin som är i riskzonen och förtjänar denna fråga. SD är dock och förblir ett ettsvarsparti - "det är invandringens fel". Försök att ställa vilken fråga som helst, svaret kommer bli "det är invandringens fel". Lite mer jämförelser i slutet... Men våldtäkterna har ju ökat JÄTTEMYCKET?? Den lavinartade svenska ökningen är, precis som de flesta egentligen vet - att man låtit våltäktsbegreppet innefatta en massa andra sexuella brott ( mm ) - inte som SD ohederligt låtsas påvisa att ökningen enbart handlar om flyktingströmmarna. Mer socialklass 3 än "kultur"?

Filmrecension: Familjen Savage

++++ Utmärkt , en riktigt bra film, bör ses ' Familjen Savage ' Oj vilken liten pärla. Bra manus, känslig regi med magkänsla för humorn i vardagen, och i tragiken, och sanslöst skådespeleri från Philip Seymour Hoffman och Laura Linney . Två skådisar som alltid är bra, ofta som biroller, eller som amerikanarna uttrycker bättre - supporting roles. Och oj vad de alltid supportar filmerna de är med i! :o) Den anspråkslösa filmen i sig handlar om ett syskonpar som glidit isär under årens lopp, men när pappan blir dement så måste de samarbeta ihop. Filmen gör ett nerslag mitt i livet hos syskonparet, och lämnar sedan dem där, mitt i livet. En amerikansk independentfilm när de är som bäst. Kanske inte filmen jag visar mina åldriga svärföräldrar, då den är ganska osentimental inför åldrande och död. Riktigt, riktigt bra! //Zac +++++ Världsklass , mästerverk, måste ses ++++ Utmärkt , en riktigt bra film, bör ses +++ Bra , en film som lämnar god eftersmak ++ Godkänd ,

Förbjud direkt!

Sverige är numera det enda landet i Europa som tillåter mobilprat i bilen utan handsfree. Nu kräver Motormännen att användandet av mobiltelefon utan handsfree i bilen förbjuds helt. ( Källa .) Mobiltelefoner, stereo och cyklister - så skulle nog jag rangordna farorna i trafiken. Ja, förutom förarna själva då... ;o) En iakttagelse Jag kör inte så mycket i tjänsten längre, men jag gör som de flesta - jag kör igenom stan till jobbet och på hemväg. När man ser någon uppföra sig som en idiot i trafiken så är det en 20-årig kille i en BMW med ett ENORMT avgasrör, kan vara en äldre Volvo med en löjlig vinge på också. Ser man misstag i trafiken - någon som kör ut felaktigt, byter fil rakt in i bilar på väg om etc så är det nästan utan undantag en förare som pratar i mobil. Snabba på med ett förbud Givetvis skall vi införa ett mobilförbud - helst igår. //Zac, ibland kan det vara en mamma som petar in tutten eller leker med en telning i barnstolen också som vinglar runt i trafiken. Läs äv